Български English

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ

Проучване и проектиране:
 • Маркетинг на терени за инвестиционни проекти;
 • Проучване на възможностите за застрояване вкл. осигуряване на инженерна инфраструктура – пътни връзки; захранване с електроенергия, вода, газ, канализация, телефони;
 • Изработване на инвестиционни проекти на пътни обекти и пътни принадлежности и съоръжения;
 • Информация за доставчици и изпълнители на строителни работи, при предложена от възложителя технология;
 • Изработване на количествено – стойностни сметки и оферти за изпълнение на строителни работи;
Предпроектни проучвания и проектиране:
 • Изработване на комплексно задание за проектиране;
 • Изработване на проекти за промяна предназначението на земята;
 • Изработване на идейни и технически проекти по всички части;
 • Адаптиране и авторизиране на чужди проекти /само със съгласието на автора на проекта/;
 • Съгласуване и одобряване на проекти в различните фази;
 • Технически инвеститорски контрол;
 • Нестандартни строителни решения;
 • Изработване на проекти за ремонт и укрепване на сгради и съоръжения изпаднали в аварийно или пред аварийно състояние;
Консултантска дейност и строителен надзор:
 • Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
 • Упражняване на строителен надзор по качеството на изпълняваното строителство;
 • Изготвяне на окончателен доклад за въвеждане на обекта в експлоатация;